“i.e” ਅਤੇ “e.g. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

Comment  Utiliser "i.e" et "e.g."

ਲਾਤੀਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸੰਖੇਪ (“ਪ੍ਰਦਾਨ”), ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤ, ਅਜਿਹੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ CF ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ CF ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © jvhighschool.com

Pi 314 ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ Pi ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ ਲਈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਐਂਟਰੀ ਲਗਭਗ 3.1416 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 3.14 ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ ਹੈ: 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582।

ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ? ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ “ਧੰਨਵਾਦ” ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਸ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ “ਧੰਨਵਾਦ” ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ।

IP, “ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ”

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਪੂਰਵ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ”। ਇਹ ਲਾਤੀਨੀ ਕਾਨਫ਼ਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਾਨਫ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ, ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ” (“ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ” ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਚ)।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: ਅਨੁਵਾਦ ਮੋਲੀਅਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, “ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ” ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ” ਜਾਂ “ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ” ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? “cf” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। (ਸਿਰਫ਼ ਇਟਾਲਿਕਸ ਵਿੱਚ) ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਜਾਂ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ (ਨਹੀਂ ਤਾਂ “ਦੇਖੋ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ)।

ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਦਿਓ, ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਓ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿਓ।

ID ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ID ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © wixstatic.com

ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੋਨੋ ਵਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ c ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ d: c ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ

id is = i.e. ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ i.e. (ਸੰਖੇਪ.: Ie)।

ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਲਾਤੀਨੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹਨ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ id ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ (“ਕਹਿਣਾ”), ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਨਮੂਨੇ (“ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ”)।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ) ਲਾਤੀਨੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਰਬੀ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ (v. G.) ਜਾਂ exempli gratia (e. G.) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ “ਸੱਚਮੁੱਚ” ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ?

  • vrm
  • vrMen.
  • ਅਸਲ ਵਿੱਚ.

ਜਾਣੋ ਕਿ “ਕਹੋ” ਅਤੇ “ਕਹੋ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ “ਕਹੋ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਕਹੋ” ਜੋੜੋ। ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਪਚੀਡਰਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ।

ਮੁੱਖ ਅਨੁਵਾਦ
ਫ੍ਰੈਂਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ loc adv ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਚੱਲ! ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ “ਲਚਕੀਲਾ” (ਜਿਵੇਂ) ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ expr
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ expr
ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 4×4 ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ IG ਕੀ ਹੈ?

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ IG ਕੀ ਹੈ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © masterclass.com

MF ਕੀ ਹੈ? ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ M.F ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ।

ਇਸ ਮਾਪ ਨੂੰ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ (ਜੀਆਈ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਪ ਨੂੰ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ (ਜੀਆਈ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ BZ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? BZ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੋਫਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਸੋਫਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ “ਐਕੌਰਡੀਅਨ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ “ਬੈੱਡ” (ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਬੈੱਡ”) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ” LMAO & quot; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਲਫਿੰਗ ਮਾਈ ass off”, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਲਾਫਿੰਗ ass ਓਵਰਹੈੱਡ”।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘੱਟ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ: ਕਿਹੜੀ ਖੰਡ? ਐਗਵੇਵ ਸੀਰਪ: 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਤੋਂ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ; ਬਬੂਲ ਸ਼ਹਿਦ: 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਤੋਂ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ; ਨਾਰੀਅਲ ਸ਼ੂਗਰ: 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪੂਰੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਰੱਖੋ।

LOL, LOL expr. ROFL, rofl expr. ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਹਾਕਾਰ!

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? / ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਵਕਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ “ਸੰਦਰਭ” ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ ਰੋਟੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ GI 100 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ CF ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਸੰਖੇਪ CF ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © www.rd.com

ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ, ਕੰਪਨੀ, ਫਰਮ, ਆਦਿ) ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ “cf. “ਜਾਂ “cfr” (ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ) ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ।