ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ

Quelle heure est il a ile de la reunion

ਮਾਂਟ ਸੱਤਿਆ ਖੇਤਰ, serta Île-Perrot dan Île Bizard, berbagi kode area yang sama. ਇਨੀ ਅਦਲਾ ਸਾਲਾਹ ਸਤੂਬੇ ਕੋਡ ਖੇਤਰ ਤਰਪੰਜਾਂਗ ਯਾਂਗ ਦਿ 86 ਕੋਡ ਖੇਤਰ ਸਾਂਝਾ ਯਾਂਗ ਡੂਟੂਗਾਨ ਕੇ ਕਡਾ ਸੇਲਾ 1947. ਨਲ ਸੇਗਾਈ ਕੋਡ ਖੇਤਰ 514.