ਗੌਡਲੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

Ou sejourner a la guadeloupe

ਗਵਡੇਲੂਪ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਕਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ? 10 ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਪੂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ 1 ਵੱਟ ਖ-ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ: ਗ੍ਰਾਂਡੇ-ਟੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇ ਆਂਟ-ਡਏ-ਪਿਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ, ਰਹਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਇਕ ਸੱਸੇ। ਮਿੱਠੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਬਾਸੇ-ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।