ਗੌਡਲੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ

Quelle heure est-il en guadeloupe actuellement

18 ਫਰਵਰੀ 2021 ਸ਼ਾਮ 8:00:05 ਪੀ.ਐਮ

ਲੇਸ ਐਬੀਮਜ਼ ਬੇਈ-ਮਲਟ ਟਾਈਮਜ਼ ਗੋਸੀਅਰ ਪੇ ਟਿਟ-ਬੌਰਗ ਟਾਈਮਜ਼ ਸੈਂਟਰ-ਐਨ ਟਾਈਮਜ਼।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ

ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਥਾਨ

ਆਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 02:44 +0430 ਜਾਂ UTC+04:30 ਸੌਦੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 01:14+03 ਜਾਂ UTC+03:00 ਅਰਮੀਨੀਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 02:14+04 ਜਾਂ UTC+04:00

ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 02:14+04 ਜਾਂ UTC+04:00