ਗੋਵਡੇਲੂਪ ਜਾਂ ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ

Habiter en guadeloupe ou martinique

Bois Jolan ਬੀਚ, Pointe des Châteaux ਅਤੇ Sainte-Anne ਵਿਚਕਾਰ।

ਸੇਨਟ-ਲੈਂਸਕੋਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਕਲੀਅਰ ਬੀਚ।

ਸੈਂਟਰਲੈਂਸ

ਗੋਸੀਅਰ ਦਾ ਟਾਪੂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ।

  • Porte d’Enfer Lake, Anse Bertrand.
  • ਗੌਡਲੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ?
  • ਜੇ ਹੋਇ ਹੋਇ ਹੋਇ ਗਵਡਲੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਗ-ਏ-ਪਿਤਰ-ਏ-ਪਿਤਰ-ਏਨ ਦੇ ਐਕਸਬਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲੋ। ਪੁਆਇੰਟ-ਏ-ਪਿਟਰ ਸੇਂਟ ਵਿਕਟਰੀ ਬੰਸ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕਤਾਰ ਬਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।