ਵੋਲਡੇਲੂਪੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

Comment aller en guadeloupe

ਜ਼ਰੂਰੀ – ਖੇਤਰ (EU): ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਬੈਂਚ ਕੈਰੇਬੀਅ ਨਾ (ਜਿਵੇਂਵੇਂ ਸੇਂਨਟ-ਮਾਰਾ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਾਪੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਧ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।