ਵਿੱਚ “than” ਅਤੇ “then” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ

Comment  Utiliser « than » et « then » en anglais

ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ “The” ਲੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਾਕ “ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ” ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। “ਲੇ” ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ à ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ à ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © unsplash.com

A ਅਤੇ An ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ Unne।

ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ pron. ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਨੋਟ: ਸਵਰ ਜਾਂ h ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “te” “t’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਲਿਖਣਾ (sth.)

ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ?

ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © unsplash.com

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ H ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। … ਇਸ ਘੰਟਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ” h”, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਧੁਨੀ /aʊ/ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੰਟੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ “*ਘੰਟੇ” ਦੁਆਰਾ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅੱਖਰ A ਨੂੰ “ਵਿਅੰਜਨ” ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਂਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ “ਵਿਅੰਜਨ” ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “AN” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਥੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਾਂ ਥੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ à ਅਤੇ a ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਿਯਮ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਜਾਂ AN ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੜਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਭੜਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਲੈਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ‘an’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ‘ਅ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

CE ਅਤੇ se ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

CE ਅਤੇ se ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © unsplash.com

” Se & quot; ਜਾਂ ” s’ ” ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। … ” ਸੈਨਾ ” ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੇਖ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਇਕਵਚਨ ਨਾਂਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। … c’ (ਅਗੇਤਰ e ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਪੜਨਾਂਵ) ਅਤੇ s’ (ਲਾਈਟ e ਜਾਂ ਮਿਊਟ h ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਗਾਊਂ ਪੜਨਾਂਵ) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕੋ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ।

CE ਨੂੰ SE ਨਾਲ ਉਲਝਾਓ ਨਾ? ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

  • ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੜਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ (→ ਨਾਂਵ ਸੰਕਲਪ) ਵਜੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਇਹ ਪੈਨਸਿਲ ਮੇਰੀ ਹੈ। (…
  • ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ: ਆਰਮੰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਨ?

ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਨ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © unsplash.com

ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ. ਉਦਾਹਰਨ: ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ = ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਵਾਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ‘ਜਿੱਥੇ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਕ 1 ਵਰਗੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ: -ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ‘ਜਾਂ’ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਕ 2 ਵਿੱਚ ਹੈ। – ਉਦਾਹਰਨ: – ਕੀ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਅਧਿਐਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ: ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਵਾਲ, ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਰਵਣ। ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸਵਾਲ ਹੈ: “ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? “, ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ: “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ” … ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © unsplash.com

ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ. … ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ (b) ਗਲਤ ਜਾਂ (c) ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੈਂਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ, ਸਰਲ, ਇਕਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਕ੍ਰਿਆ “ਕਿਰਿਆ” ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਇਹ ਪਿਛੇਤਰ ਸਿੱਧੇ (ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਨਾਮ) ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ (ਨਾਮ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਰਵਣ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਘਰ ਦੀ ਗੰਧ ਚੰਗੀ ਹੈ > ਘਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਚੰਗੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ s ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਵਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ s ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਓ, ਆਓ, ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ: ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.

ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ S ਕਦੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ “s” ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇੱਕਵਚਨ ਸ਼ਬਦ “s” ਜਾਂ “ss” ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ “-es” ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ S ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? 1) ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜਨਾਂਵ ਦੇ ਬਾਅਦ S ਪਾਵਾਂਗੇ। 2) ਜਦੋਂ ਬਹੁਵਚਨ S ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ), ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ?

ਸਮੀਕਰਨ THE ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕਵਚਨ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਂਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਓ, ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੋ! (ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੁਰਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ!)

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ AT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ “at” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ: “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। » ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 3:00 p.m.â € ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ “at” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੇਖ ‘ਦ’ (ਅਟੱਲ) ਵਿਅਕਤੀ, ਸਥਾਨ, ਘਟਨਾ, ਵਸਤੂ… ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (“ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”): ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ)।