ਵਡਲੂਪ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

Ou se trouve la guadeloupe sur une carte

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਮਾਰਸੇਲ ਯਾਨਿਕਿਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁ ਝਲਕ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। 42 ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਡੇਲੂਪ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।

ਗਵਡਲੂਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੂਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

ਦਾਚਾ ਬੀਚ ਅਤੇ ਗੋਸੀਅਰ ਟਾਪੂ… ਪ-ਏ-ਪਿਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ – ਟੇਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤਤਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲੇਲੂਪ ਤੋਂ ਸਭ ਸੁੰਦਰ ਬੀਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਗਵਡੇਲੂਪ ਜਾਂ ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਪੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?