ਮੈਂ ਕਿਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?

Où trouver mon Ave ?

ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਭਰਦੇ ਹੋ? ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਈ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ-ਨਤੀਕ 3 ਦਿਨ ਈਟੀ ਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਿਓ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਾਲ ਦਮਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ, ਸਮਾਂ ਸੀ ਨੂੰ 72 ਗੁਣਾਂ ਵਧਿਆਂ ਹੂੰ ਨ।

Ave? eTA ਟ, ਇੱਕ ਵੈਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ ਤਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ CAN$7 ਬੈਂਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। eTA ਗਾ।

eTA 5 ਤੀਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਔਲਪਨ ਇੱਕ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਫਿਟ ਤੋਂ ਹਟਦੀ ਹੈ।

ਇਕੋ ਐਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ? AVE ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਈਟੀਏ ਦੀ ਮਾਨ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਅੰਕੜਾ ਇਕਦਮ ਇਕਾਧੇਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਈਈਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।