ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਕੀ ਹੈ

Quelle est la monnaie en martinique

ਗੌਵਨਾ ਲਈ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ: – ਗੁਯਾਜ਼ ਕਰੀਓ – ਨੇਂ ਗ (ਈ) ਟੀਮ ਭਾਗੀ ਵਿੱਚ: ਅਲੁ, ਨਡਯੁਕਾ, ਪਾਮਾਕਾ – ਸ ਸਵਿੱਵਲ (ਟੇਕੋ), ਕਿਨਾਰਾ, ਪਾਲੀਕੁਰ (ਯਾ ਪਾਹਿਖਵੇਨੇ), ਵਾਇਨਾ, ਵੇਅਮਪੀ – ਹਮੋਂਗ ਨਕਸ਼ਾ। 3 ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੱਭੋ…