ਬਾਸੇ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇਲੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

Ou loger en basse terre guadeloupe

ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੁਲ-ਡੀਸੈਕਿਨ ਮਾਰ।

Grand Anse ਬੀਚ.

  • ਬਿੰਦੁ-ਏ-ਪਿਤਰ।
  • ਪਦ ਡੇ ਗ੍ਰਾਂਡੇ-ਵਿਗ
  • ਸੇਨਟ ਐਨ.