ਬਦਲੇ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਸਮਾਂ

Quelle heure en guadeloupe

ਜੇ ਇਹ ਹੋਮ ਭੂਮੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਪੀ.ਐਮ. ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਮਾਰਚ, ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਗੁਣ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਮ ਭੂਮੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ;))