When to go to Tahiti? Weather, prices, reviews on Polynesia