ਨੇਪਲਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਯੂਂਪਾਈ ਦਾ ਖੋਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

Comment  Visiter Pompéi depuis Naples

ਅਮਲਫੀ ਕੋਸਟ ‘ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਵੇਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਤੂਹਾ ਡੇ ਨੂੰ ਮਾਡਾ ਕਾਰਕ (ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ) ਲਈ €3 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਹਾਉ ਪਾਰਚੇਗੀਓ ਪਿਆਜ਼ਾ ਡੂਓਮੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ।

ਵੇਸੁਵੀਅਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਵੇਸੁਵੀਅਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ?
© unsplash.com

A3 13 ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਵੇਸੁਵੀਅਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਮਾਰਗੱਡੀ ਸੂਚੀ: ਨੇਪਲਜ਼ ਤਣਾਅਲ (ਕੌਰੈਂਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਤ ਓਨਨੈਪਲਜ਼-ਸੋਰੈਕਟੋ “ਸਰਕਮਵੇਸੁਵੀਆ” ਮਾਰਗੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨ। Ercolano Scavi’ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਹਰਕੁਲੇਨ ਮੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਈਟ ਲਈ ਰੋਕ)।

ਪੌਲੁਸੈਂਪਈ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਾਊਣਪਾਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 79 1939 ਸ਼ਹਿਰ 1939 ਨਾਗਾ।

ਪੋਂਪੇਈ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਸਨ? ਪਲਨੀ, ਕੋਮੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਈਟ, ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਂਪੇਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਢੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਅੰਖੂਬਸੂਰਤਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਦੇਨਾਰੇ ‘ਤੇ, ਮੂਲ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਰੋਮਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।