ਗੌਡਲੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਸੌਣਾ ਹੈ

Ou dormir en guadeloupe

ਮੂਰਤ ਕੈਸਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਰੈਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਨੇਸੇ ਕੈਨੋ ਟਦੇਬੀਚਦਾਅੰਦਲਿਓ।

ਗ੍ਰੈਂਡ-ਬੌਰਗ ਬੀਚ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਏ।