ਗਵੋਡੇਲੂ ਬਾਸੇ ਤੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

Ou loger guadeloupe basse terre

Basse-Terre ਹੈਂ ਹੈ। ਸੇਨਟ-ਕਲਾਉਡ, ਬਾਸੇ-ਟੇਰੇ, ਟ੍ਰੋਇਸ-ਰਿਵੀਏਰਸ, ਵਿਕਸ ਫੋਰਟ, ਮੋਰਨੇ ਰੁਜ, ਦੇਸ਼ੇਸ, ਸਲਾਈਟੈਂਟ, ਪੋਸਟਟਬੋਰਗ ਅਤੇ ਸੇ ਆਂਟ-ਰੋਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗਵਡਲੂਪ ਚੱਲਣਾ ਹੈ?

  • ਵੰਡੇ ਲੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋਚੀਵੱਲ ਬੈਠਣਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਗਵਾਡੇਲੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਲੀਵਲ 2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੈ।
  • ??
  • ਸੇਨਟ-ਐਨ: ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਨਟ-ਐਨ ਜਾ ਤਿਆਰ ਸਮ ਝੌਤਾ।
  • ????
  • SainteAnne ਵਿੱਚ Hotel La Toubana – Grande I Santean Bech ਦਾ ਟੇਰ ਉਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਗਜ਼ ਰੀਪਤਾ!