ਗਵਡਲੁਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਤੇਰੇ ਜਾਂ ਬਾਸੇ ਤੇਰੇ

Grande terre ou basse terre en guadeloupe

ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਟਾਪੂ ਟਾਪੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ, ਕਈ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੋਸੀਅਰ ਦਾ ਟਾਪੂ।