ਅਪਵਰਨਿੰਗ ਗੋਡੇਲੂਪ ਜਾਂ ਮਾਰਟਿਕਨ

Guadeloupe ou martinique en avril

??

ਫੇਰ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸੌਖ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਟਾਪੂ ਸੰਰੀ ਸਵੇਰਵਾਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ-ਕਦਾਈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਭ 200 ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

??

5 ਕੀਮਤ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਉੱਚ ਸੀਜਨ ਜਨਵਰੀ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮ ਤਾਰਕਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।