ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜਿਆ

Conseils pour réserver facilement une chambre d'hôtel

??

ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ: ਐਤ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੱੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

?? ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਵਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸ ਹੈ ਕਿਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਗਮਨ ਮਿਸਟਿ ਤੋਂ 2 ਅਤੇ 5 ਹਫ਼ਤਿ ਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗੀ।
  • ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
  • https://www.youtube.com/watch?v=tUWPdh622lo