ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

Comment  Dire je t'aime en hindi

ਬਟਵਾਰ ਵਿੱਚ “ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” ਮੈਂ ਆਪ “ਮਬੀ” ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਤੇ ਮਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਫ਼ ਲੋਕ ਬੋਲਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ