ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਹੈ

Comment  Obtenir une carte de résident permanent aux États‐Unis

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਆਪ ਪਾਰਟੀਤਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ। … ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ।