ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੌਨੀ ਸਥਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ

Comment  Devenir un résident permanent légal des États Unis

2023 ਇਹ ਇੱਥੇ 2023 ਇਸਲਈ ਦੇਉ ਨੇਪਨੇ 2020ਅੰਤਅੰਤ 2021 2023 DV 2023 2021 ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਨਾਲ। 2023

2022 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ? 2022 ਜਾਂ 2023 ਕਾਰਡ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਧ ਅਕਾਰਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: dvlottery.state.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਟਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ
?? 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ਹੋਣ; ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪ-ਨਵ 5 ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਯੂਯਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਪੱਤੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮੂਹ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਹਨ।