ਸੁੱਕਲਾਂਚ ਟਾਪੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ?

Quelle île française pour vivre ?

ਡੋਮ ਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ? ਮੈਨ- ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਹੈ: DOM-ROM ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰ”; COM ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਵਿਦੇਸ਼ੀਬਣਿਕਤਾ”; TOM ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਓਵਰਸੀ ਟੈਰੀ”।

TOM ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਇਕੱਲਾ, ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 4, ਅਰਥ ਮਾਰਟੀਨਿਕ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਡੇਲੂਪ। ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਨਟ-ਮਾਰ ਗੁਆ, ਨਿਊ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ, ਮੇ ਓਟ, ਸੇਨਟ-ਪੀਅਰੇ-ਏਟ-ਮਿਕਲੋਨ, ਵਾਲ ਅਤੇ ਫੂਟੁਨਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਨ-ਬਾਰਥਲੇਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।