ਸੁਖ ਸਰਵਗੀ ਦੇਸ਼?

2022? ਜਾਣ ਰੈਂਕ ‘ਚੇਰ ਸਿਖਰ’ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਫਲੋਰ ਜਾਂ ਵੇਨਿਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਭਰਮ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਨੇ ਅਮਾਲਫੀ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਡੋਲੋਮਾਈਟਸ ਪਰਬਤ ਰੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲਿਆ।

??

??
© woodstockvt.com

ਦੌਰਾ

  • ਦੇਸ਼
  • ਲੋਕ
  • 1
  • ਸਥਿਤੀ
  • 38
  • 2
  • ਮਿਸਰ
  • 34

?? – ਟੌਮ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ, ਇਹ ਪੋਲੀਟਰ ਦ ਵੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਸੈਂਟਰ-ਡੇਨਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੈਂਟਰ-ਡੇਨਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਟਾਪੂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਪੂ ਬਣਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੀਯੂਨੀਅਨ, ਮਾਰਟੀਨਿਕ, ਗਵਡੇਲੂ ਪਵਿਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਸ ਹੈ।

ਸੁਖ ਟਾਪੂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵਿੰਗ ਹੈ?

ਸੁਖ ਟਾਪੂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵਿੰਗ ਹੈ?
© ytimg.com