– ਰੰਡਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ”।

Croisière sur la Seine - Découvrez les Plus Beaux Paysages de Paris et de sa Région".
ਇਹ ਸਥਾਨ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪਰੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵਿਜਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਸੰਕੋਚਨਾਕਰੋ ਹੈ

ਖੇਤਰ .