ਸਾਧਾਰਨ ਯਾਤਰਾਰਾਟਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਰਜਿ ਆਜਾਵੇ

Comment  Occuper un petit enfant lors d'un voyage en avion

2-6 ਡੇਕੀਲਿਆਸਕਦੇਹੋ? ਸਮਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਇਕ ਬੈਗ। ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਸੈਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕ੍ਰਾਂਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਉੱਡਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ। ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਦੇ 3 ਹਫ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਗੋਦਾਮਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 2

?? ਇਹ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਈ 15, 2017 ਯਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ (AST) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈਮਾਨੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ (ਜਾਂਂ ਪਸੰਦ ਸਰਪ੍ਰਸਤ) ਦ ਸ਼ੁਆਰਾ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਚੋਣ ਹੈ।