ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੇਸ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕੀ ਹੈ?

Seychelles

ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਂ ਚਕਰਸਕਹੋਦੇ, ਕਿਉਂਕਿਟਾਪੂਆਂ ‘ਤੇਕਦੇ-ਕਦਾਈਂਮੀਂਹਜਾ ਆਂਤੂਫਾਨਆਸਕਦੇਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਿਨ ਦੇ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰਘੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਤਿੰਬਰ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਦਰਸ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। 27 ਡਿਗਰੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵ ਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ, ਉੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟੀਆਂ ਮਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲ ਨੈਣ ਲਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੈ।