ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਟਾਪੂ ਕਿਥੇ ਹੈ

Ou est ile de la reunion

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਵੈਕਸੇ ਕੁ ਤਾਲ ਮੀਲ ਯੂ ਜਿਰਤਾ 680 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੈਰੀਗਾ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ – ਈਗ ਖਾਰੀਦਾਦਾ ਅਡਦੁੰਕਾ ਈ ਜੈਸੀਰਾਡਾ ਰੀਯੂਨੀਅਨ – ਇਹ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਨਫੂਰ – ਗੈਲਬੀਡਕਾ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਸੀ ਰਸਮੀ ਆਹ ਵੈਕਸਦਾ ਇਸੁਗਾਲੈਕਸੇਡ ਕੁਆਲਕਾਏ ਬਡਵਾਕਸੇ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੁਆਡੇਲੂਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਖਰੀਦਾਦਾ ਗੁਆਡੇਲੂਪ ਵੈਕਸੇ ਕੂ ਤਾਲ ਮੀਲ ਯੂ ਧੂ ਕਾਲਾਬਰ ਧੂਲਗਾਰੀਰਕਾ ਆਈਓ ਟ੍ਰੌਪਿਕ ਆਫ਼ ਕੈਂਸਰ, ਕਾ ਬਦਨ 6,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਓ ਯੂ ਜੀਰਟਾ ਫਾਰਾਂਸੀਸਕਾ, 2,900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਓ ਯੂ ਜੀਰਟਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ 3,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਵਡਾਂਕਾ ਉਗੂ ਧੌ ਕਾਰਾਦਾ ਈ ਗੁਆਡੇਲੂਪ ਵਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਓ ਕੂ ਤਾਲ ਕੋਨਫੁਰਤਾ ਅਮੇਰਿਕਾ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

Xagee laga helaa ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਖਰੀਦਾਦਾ adduunka? ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਵੈਕਸੇ ਕੂ ਤਾਲ ਕੂਨਫੁਰਤਾ-ਗਲਬੀਡ ਕਯਬਤਾ ਬਡਵੇਯੰਤਾ ਹਿੰਦੀਆ ਅਤੇ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਟ੍ਰੌਪਿਕ। ਜੈਸੀਰਾਡੂ ਵੈਕਸੇ ਕਿਆਸਤੀ 885 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰੀ ਕਾ ਜ਼ੀਗਟਾ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ; ਕਿਆਸਤੀ 2,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਨਫੁਰ-ਬਾਰੀ ਈ ਧੂਲ ਵੇਨਹਾ ਅਫਰੀਕਾ; iyo 3,900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੂਨਫੁਰ-ਗਲਬੀਦ ਹਿੰਦੀਆ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮੇਅਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

Mayotte waa qayb ka mid ah jasiiradaha Comoros ee ku yaal Channel-ka Mozambique, inta u dhexeysa Madagascar iyo xeebta Africa. ਜਸੀਰਾਦਹਨ ਮੋਕਸਾ ਕਾ ਮੱਧ ਆਹ ਜਸੀਰਾਡੋ ਬਦਨ ਓ ਅਸਾਲਕੂਡੂ ਕਾ ਸੂ ਜੀਦੋ ਫੁਲਕਾਨੋ ਇਯੋ ਕਾਬਿਰੋ ਕਾਲਾ ਦੁਵਾਨ, ਓਏ ਕਾ ਮਿਡ ਯੀਹੀਨ: ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਕੋਮੋਰ (1,146 ਕਿਮੀ 2), ਅੰਜੂਆਨ (424 ਕਿਮੀ 2), ਮੋਹੇਲੀ (290 ਕਿਮੀ 2) ਅਤੇ 3 ਮਈ 2020।

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਟਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ?

ਜਸੀਰਾਦਾ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਵੈਕਸੇ ਕੁ ਤਾਲ ਮੀਲ 9,000 ਕਿਲੋਮੀਟਿਰ ਯੂ ਜਿਰਤਾ ਧੁਲਵੇਨਹਾ ਫਾਰਾਂਸੀਸਕਾ, ਜੈਸੀਰਾਦਾ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਵੈਕਸੇ ਢਾਕਦਾ ਜ਼ੀਬਤਾ ਬਾਰੀ ਈ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ, ਕਿਆਸਤੀ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਿਰ ਗੈਲਬੀਡ। ਵਕਸਾ ਲੁੰਟੇ ਵਡਨਾਹਾ ਬਦਵੇਯੰਤਾ ਹਿੰਦੀਯਾ, ਵਾ ਜਾਸੀਰਾਦਾ ਉਗੂ ਵੇਨ ਜਾਸੀਰਾਦਾਹਾ ਮਸਕਰੇਨ ਵੈਕਸਯਨਾ ਕੂ ਤਾਲ ਕੂਨਫੁਰਤਾ ਸਿਧਿਫਕਾ ਕੋਨਫੁਰੇਡ।

ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਟਾਪੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ?

ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਟਾਪੂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ?

ਜੈਸੀਰਾਦਾ ਰੀਯੂਨੀਅਨ (ਵੈਕਸਦਾ (ਡੀਓਐਮ) ਅਤੇ ਗੋਬੋਲਕਾ ਡਿਬੇਡਾ (ਰੋਮ)) ਵੈਕਸੇ ਕੂ ਤਾਲ ਬਰਤਾਮਾਹਾ ਬਡਵੇਯੰਤਾ ਹਿੰਦੀਆ, ਮੋਮਲਾ 9,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਜਿਰਤਾ ਮਗਾਲਦਾ ਵੇਯਨ ਈ ਫਰਾਨਸੀਸਕਾ। ਜਸੀਰਾਦਨ ਆਯਾ ਢੇਰਕੇਦੂ ਯਾਹਯ 72 ਕਿ.ਮੀ., ਬੈਲਕੇਡੁਨਾ ਵਾ 51 ਕਿ.ਮੀ.

ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਟਾਪੂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?

ਜਸੀਰਾਦਾ ਰੀਯੂਨੀਅਨ, ਓ ਕੂ ਤਾਲ ਬਡਵੇਯੰਤਾ ਹਿੰਦੀਆ, ਮੋਮ ਕਾ ਢਲਤੇ ਹਨਨਕਾ ਫੁਲਕਾਨਾਹਾ। ਕਯਬਤਾ ਸੂ ਬਕਸ਼ਦੇ ਈ ਜਸੀਰਾਦਾ ਮੋਕਸੇ ਯੂ ਤਾਗਨ ਤਹਾਏ ਬੋਕੋਲਕੀਬਾ ਇਨਯਾਰ (ਕਿਆਸਤੀ 3%) ਬੁਰਤਾ ਬੱਦਾ ਹੂਸਟੀਦਾ ਮਾਰਾ ਓ ਕਆਬੇਸਾ, ਢੇਰਕੇਡੂ ਵੂਕਸੂ ਗਾਰਿਆ 7000 ਮਿਟੀਰ ਢੇਕਸਰੂਰ ਧਨੀ12000.

ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਟਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹਨ?

ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਟਾਪੂ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ?

ਜ਼ਿਲਿਗਾ ਕੁਲੇਲਕਾ ਲੇਹ ਰੁਬਾਬ ਬਦਨ ਅਯਾ ਬਿਲਾਬਮਯਾ ਨੋਫੀਮਬਰ ਇਲਾ ਅਬਰੀਲ। ਵਕਸਾਨ ਦੋਰਾਨਾ ਸਿਲਿਗਾ ਜਿਲਾਲਕਾ ਇਨਾਂ ਆਡਨੋ ਰੀਯੂਨੀਅਨ, ਗਾਰ ਅਹਾਨਾ ਗੁਗਾ, ਤਾਸ ਓ ਆਹ ਇਨ ਲਾ ਯਿਰਾਹਦੋ ਬਿਲਹਾ ਓਕਤੂਬਰ ਇਯੋ ਨੋਫੀਮਬਰ, ਹਲਕਾਅਸੂ ਜਾਵੀਗੁ ਕੁ ਹੱਬੂਨ ਯਹਾਏ ਬੁਕਾਸ਼ਦਾ ਇਯੋ ਹਲਕਾ ਧੀਰਤੁ ਅਗਸਾਨਾ ਆਦ ਉਦਾ ਹੈ।

ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਟਾਪੂ ‘ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ?

ਜਸੀਰਾਦਾ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਓ ਆਦ ਉਗਾ ਧੁੰਦ ਕਾਲਬੀਗਾ, ਲਾਕੀਨ ਸੀ ਅਦਗ ਉਗੂ ਤਿਰਸਾਨ ਬਦਵੇਯੰਤਾ ਹਿੰਦੀਆ।

ਕੀ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?

ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਵਾ ਜਾਸੀਰਾਦ ਕੂ ਤਾਲ ਗਲਬੀਡਕਾ ਬਡਵੇਯੰਤਾ ਹਿੰਦੀਆ, ਬਾਰੀਗਾ ਅਫਰੀਕਾ, ਕੁਨਾ ਤਾਲ ਕੂਨਫੁਰਤਾ ਕੂਨਫੁਰੇਡ। ਵਾਕਸੇ ਕਾ ਕੂਬਨ ਤੈ ਮੋਮ ਆਇਓ ਗੋਬੋਲ ਦੀਬਾਦੀਦ ਓ ਫਰਾਨਸੀਸ ਆਹ।

ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਟਾਪੂ ਕਿਉਂ?

ਸ਼ਿਰਵੇਨੀਹੀ ਕਾਰੰਕਾ ਵੂਜ਼ੂ ਗੋਆਮੀਏ ਮਾਰਸੋ 23, 1793 ਨੂੰ ਬੋਰਬਨ ਟਾਪੂ wixii hadda ka dambeeya ay lahaan doonto magaca Reunion Island. … ਵੁਕਸੂ ਕੂ ਸਾਬਸਾਨਾ ਸ਼ਿਰਕੀ ਸੰਘੀ ਅਲੀਗਾ, ਸਿਦਾਮਾਦੀ ਏ ਸੂ ਡਾਇਰੀਨ ਵੈਕਸਿਆਹਾ ਗੋਬੋਲਦਾ – ਅਸਕਾਰਤਾ ਸਨਾਦਕਾ II – ਸੀ ਏ ਯੂ ਡਿਫਾਕਨ ਜਮਹੂਰੀਆਦਾ ਯਾਰੀ।

ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ?

ਫਾਲਕਾ ਇਸਕੁ ਕੀਨੀਦਾ ਡਡਕਾ ਮੇਲ ਉਜੀਦੋ ਗਾਰ ਆਹ ਲਾਗਾ ਲੀਹਾਏ; isu imaatin: ਕੁਲੰਕੀ ਅਰਦਯਦਾ ਹੋਰੇ। ਫਦੀਗਾ ਓਏ ਕਾ ਸੂ ਕਯਬ ਗਲੇਨ ਕੂਕਸ ਡੈਡ ਆਹ; waqtiga uu dhacayo: ਉ ਆਦ ਕੁਲੰਕਾ ਉਰਰਕਾ ਸ਼ਕਾਲਾਹਾ।

ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਸਨ?

ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂ ਦੇ ਨੇਗਰੀਟੋਜ਼ (ਹਨੂਮਾਨ ਲੋਕ) ਈ ਬਡਵੇਯੰਤਾ ਹਿੰਦੀਯਾ ਵਾ ਪਿਤਾ ਇਯੋ ਇਲਬਕਸ਼ਨਿਮੋ ਸੂ ਜਿਰਤੇ ਇਨ ਕਾ ਬਦਨ 60,000 ਓ ਸਾਨੋ, ਹਦੀਆ ਆਨ ਕੁ ਢੇਗਾਨਾਨੋ ਸ਼ਕਦਾ ਕਦੀਮੀਗਾ।