ਮਾਰਿਸ਼ਸ ਜਾਂ ਰੀਯੂਨੀਕਰਨ ਟਾਪੂ

Ile maurice ou ile de la reunion

ਮਾਰਸ਼ ਲਿਗਰ i det sørvestlige Indiske hav, litt over Stenbukken, på breddegraden 20° S og lengdegraden 57° øst ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ। Det ligger 2000 km utenfor østkysten av Afrika og rundt 855 km øst for Madagaskar.

ਮਾਰਸ਼ ਭਾਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ?

ਲੈਂਡ ਮਾਰੀਸ਼ਸ (99390) – COG | ਇਨਸੀ

??

ਮਾਰਸ਼ ਲਿਗਰ ਨੇਸਟੇਨ 9.500 ਮੁੱਲ ਫ੍ਰੈਂਕਰੀਕੇ, utenfor østkysten av Madagaskar, omtrent 200 kilometer fra Réunion. Isolert midt i Det indiske hav i skjærgården Mascarene, tilhører den den sørlige halvkule og sesongene er derfor omvendt til vår.

ਕੀ ਮਾਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?

Mauritius og Rodrigues er en del av Mascarene-skjærgården, sammen med Reunion Island, en fransk utenlandsavdeling. … Tidligere nederlandsk (1638-1710) og fransk (1715-1810) koloni, Mauritius ble en britisk kolonialbesittelse i 1810 og det til 1968, året for dets uavhengighet.