ਮਾਰਨਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੀਯੂਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ

Vivre en martinique ou a la reunion

ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਨਟ ਪੀਅਰੇ, ਸੇਂਟੇਨ, ਸੈਲਾਉਸ-ਵਿਲੇ, ਵਿਚਕਾਰ-ਵਿਚਕਾਰ ਅਲਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਰੰਭ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸੁਹਜ ਹੈ। ਸੈਂਟੀਨ ਡੇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕੈਫੇ ਕਈ ਰੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।