ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕੱਛੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Ou nager avec les tortues en martinique

ਸੇਰੋਨ ਦੀ ਨਦੀ: ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਚੂ ਰਾਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।

MAUI ਆਈਲੰਡ ਆਮ ਲੈਦਰ ਲੈਦਰ ਬੈਕ ਪੱਛੂ ਆਮ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਉ ਦੇ ਦੱਖਣ ਅਤਰੇ ਤੱਟ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੈਕ ‘ਤੇ ਮੇਉਟਾ ਮਾਉਈ ਡਾਈਟਲ ਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨੋਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਓ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਲੋਕ ਭਰਭੂਤ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।