ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾ ਗੋਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ

Ou plonger en martinique

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ, ਬਸ ਪੈਕਟਰ ਪਿਅਰ ਤੋਂ ਸ਼ਟਲ ਸਥਿਤੀ। 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਤੱਟ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਚਿਤ ਯੂਰੋ 4 ਹੈ।