ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿੱਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

Ou loger en martinique en famille

ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਰੀਯੂਨਿਊਨਪੂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਰ ਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਰਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।