ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ

Martinique carte identite ou passeport

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾ $95 – $700 ਹੈ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹੈਤੀ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਡੇਲੂਪ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ ਦੂਰ ਹੈ? 1187 ਮੁੱਲ ਹੈ।

ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। এই জন্য