ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਜਾਂ ਰੀਯੂਨੀਅਨ

Martinique ou reunion

??

ਉੱਚੀ ਸੀਜ਼ਨ (ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ) ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਸਤੀਆਂ ਕਟਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹਨ ਹੋਮ ਸਾਰ 'ਤੇ ਮਈ, ਜੂਨ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ। 15 15 % % % ‧