ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਕਿੱਤਾ ਸਰਫ ਕਰਨਾ ਹੈ

Où surfer en martinique

ਫੁਏਰਟੇਵੇਂਟੁ ਸਰਫ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਵਾ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਫ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੌਡਲੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ?