ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ: ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟਾਈਮ ਕਦੋ ਹੈ?

Voyage à Bora Bora : Quelle est la période idéale pour y partir ?
ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੀਨੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਈਸਭਵੰਦਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਲਾਦ ਦੇ ਆਮ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ ਜੀ।

ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਖੁੰਝਣ ਸਥਿਤੀ

ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ

ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ