ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

Comment visiter Bora-bora ?

?? ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਹਲਾਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਬ ਸਲਾਮਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ, ਆਰਦਾਇਕ ਨੇਤਾ ਲਿਆਤੇਓ, ਬਹੁਤੀ ਸੂਤੀ।

ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ

https://www.youtube.com/watch?v=wnaPEg0fRmQ