ਬੈਕਪੈਕਰ ਗੌਡਲੂਪ ਚੱਲਣਾ ਹੈ

Quand partir en guadeloupe routard

: ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ! 100 ਂ, ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ