ਬੈਂਲਾਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲਈ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਖੋਜ ਕਰੋ!

Découvrez les meilleures villes pour s'installer en Polynésie française !

ਜੰਬਲਾਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਟੀ ਧਾਂਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਟਾਪੂਆਂ, ਉੱਤਮ ਸਗੀ ਬੀਚਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਮੋਹਕ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਸੰਸਾਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਕੋਲ, ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਥਾਨਿਕਸੈੱਟ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੁਸੀਂਸੀ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਗਾਈਡ ਲੈਂਸਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਉਤਾਰਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਰੂਜ਼ਗਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪਪੀਤੇ

ਪਪੀਤੇ

ਹਿਵਾ ਓਆ? ਹਾਇਵਾ ਓਆ ਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਲੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲਈ ਸਭ ਉਪਲਬਧ ਸਥਾਨ ਨ

ਬੈਂਬਲਾਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੂ ਰੰਜਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਟਲ ਇੱਕ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਹਰ ਟੋਪੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਿਰਲਾਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਾਧੀ ਹੈ:

ਪਪੀਤੇ

ਫਕਾਰਵਾ

ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ

ਮੋਪਿਤੀ

ਮੂਰੀਆ

ਹਿਵਾਓ