ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ: ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੀ ਤਨਖ ਨਹੀਂ?

Vivre en Polynésie : Quel salaire pour une vie décente ?

ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ: ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੀ ਤਨਖ ਨਹੀਂ?

ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਡਸਪਟੀ ਈਰ ਖਾ ਰਹੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਟਾਨਾਪੂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸਮੁੰਨ ਦਰੀ ਰੇਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਝੀਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿ ਗਮ ਬੰਗਲੇ, ਇੱਕ “ਸਭੀ ਜੀਵਨ” ਜਿਊਣ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈ ਸਭ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਹਸ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜੀਵਨ ਦਾਕੇ ਮਾਣਦਾਇਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਲੰਡਸਪ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ, ਪੋਲੀਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਤ ਹੇਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਲਈ,-ਬਣਨ 165,00 FCFP ਅੱਗੇ ਹੈ। 165,00 FCFP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ 280 FCFP ਮਿੰਟ, ਜਾਂ 3,360 FCFP ਪ੍ ਰਤੀ ਸਾਲ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਜਰਤ 78,000 FCFP ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ???

165,00 FCFP ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ 280 FCFP ਮਿੰਟ, ਜਾਂ 3,360 FCFP ਪ੍ ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ