ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਬੋਰਾ-ਬੋਰਾ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ?

Quand partir en Polynésie Bora-bora ?

ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ? ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਰੁੱਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਆਰ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਖੋਜਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ. ਮੌਨਸੂਨ ਅੰਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਤਕਾਲੀ, ਦੀ ਪਬਨ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ ਹੈ।

ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਬੋਰਾ-ਬੋਰਾ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ
https://www.youtube.com/watch?v=EuELhcy0BZQ