ਪੈਕ ਲੋੜ

Comment  Faire ses valises

ਸੂਟਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਜੇ ਮੰਗ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਟਕੇਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਕਿ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਹੇਂਠਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਤਪਾਦਕ, ਅਲ ਮਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰਵੇਅ ਕਾਮਾਉਂਟਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।