???ਓਲੇਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰ!

Exploration des merveilles de Punaauia : Une ville polynésienne au charme authentique !

ਅਲਾਲੂ ਟੋਪੂ ਆਪ ਦਾ ਸੁਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੈਰਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੀਵਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੜੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਹੀਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਨੀ ਕ੍ਰਿਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੰਨਟਜ਼ਾਰ ਨਾ ਅਤੇ ਤਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਪਲਾਓ ਜਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ!

ਪਪੀਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਪਵ ਗੇਗੀ?

ਬੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਪੂ, ਅਟੁੱਟ ਕਿ ਤਾਹੀ, ਹੂਆਹੀ, ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ, ਮੂਰੀਆ, ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸੰਤਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਅਸਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਬਲੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਅਤੇ ਜਾਦ ਕੂਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਜਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀ ਤਾ ਹੈ।