ਨੀਲ ਕਰੂਜ਼: ਨੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰਮ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ!

Croisière sur le Nil: Voyagez à travers l'Egypte dans les Eaux du Nil!
ਨੀਲ ‘ਤੇ ਨਾਕਿਉਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਉੱਚਦਾਇਕ ਜੀਵਨਲੀ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਨੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਹਜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸਾਲ ਉੱਤਮਤਾ, ਨੀਲ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਭੁੱਲ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਕ੍ਰੂਜ਼’ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੇ ਨੀਲ ਕਰੂ ਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ

ਪਿਆਰੇ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ MSC ਕਰੂਜ਼ , ਕਰੀਵਲ ਕਰੂਜ਼ ਅਤੇ

ਰਾਇਲ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਕਰੂਜ਼

, ਪਸਾਰਲਭਨਲਈਸਾਨਹੈ ਕਰੂਜ਼ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਅਜੂ ਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੀਲ ਕਰੂਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ!