ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਾਰਟਿਕ ਕਿਥੇ?

Ou est la martinique sur une carte

ਡਾਚਾ ਰਮੀਡ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਾਂਡੇ-ਟੇਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਬਿਨਾਂ ਏਲ ਤੋਂ ਆਵਦੇਲੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੁੰਦਰ ਬੀਚ ਹੋਵਵੰਪਰ।

ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਹ ਟਾਪੂ ਭੂਮਧਾਤ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਖੰਡੀ ਕੇੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕੈਰੀਬੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਅਤ ੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ 700 ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।