ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਘਾੜਨਕਾਰੀ ਹੈ

Comment  Conduire en toute sécurité dans le brouillard

ਫਰੰਟ ਫੌਗ ਲਾਈਟਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੂਪ ‘ਤੇਡ ਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਡਰਾਈਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ, ਕੈਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੋ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਧੁੰਦ ਲਾਈਟਾਂ। ਇਹ ਡੀਡਿਊਸ ਹੈਡਲਾਈਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲ ਹੈ। … ਵਨਈਰਾਖਵੇਂਹਨ।