ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਰਗ: ਬਾਲੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ!

Le paradis sur terre : découvrez Bali !

ਬਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ 30 ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 30 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਦ ਤੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਕਾਂਗੁ: ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਫਿੰਗ ਬੀਚ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦ ਹੈ। ਕਾਂਗ ਗੁੜ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧਿਆ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਆਉਦਾ ਹੈ।