ਦੋਫ਼ਾਫ਼ਾ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ ਪੈਕ ਹੱਟੀ ਕਰਨੀ

Comment  Faire ses valises pour deux semaines

ਬੇਲਾਵੀਆ ਹੱਥ

50x40x20cm

20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਬਲੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅੈਂਡ

55x40x20cm

30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

ਬਲੂ ਸੈਕਟਰ ਹੈਂਡ

55x40x20cm

1?
1? © unsplash.com
????? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰੋ ਰੋਲ ਬਟੋਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੌਲੀਏ, ਸ਼ਾਰਟ, ਸਵਿਮਸੂਟ, ਟੈਂਕ ਟਾਪ, ਸਵੈਟ ਸ਼ਰਟ ਪਜਾਮ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਸ ਸਲੀਵਜ਼ (ਸਿਖਰਾਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ (ਜੁਰਾਬਾਂ ਲਈ) ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੱਲ ਰੋਲ।