ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਤਾਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਨਾ ਹੈ?

Comment se rendre à Tahiti depuis la France ?

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ RT-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਗ੍ਰਾ. ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਯ 24 ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ-ਟੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗ੍ਰੀਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇ ਖਲਬਲੀ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਹੀ ਜਾਣਾ?

ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਹੀ ਜਾਣਾ?

ਪਸੰਦ ਪਸੰਦ ਆਨਲਾਈਨਜ਼

  • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ www.airfrance.com.
  • ਪਸੰਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। www.airnewzealand.fr
  • ਸਦਾ ਤਾਹਿਤੀ ਨੂਈ। www.airtahitinui.com
  • ਸਾਊਦਕਲਿਨ। www.aircalin.com.
  • ਬੈਂਚਲੈਂਸ ਮਾਖੀ। www.frenchbee.com.
  • ਧਰਤੀਅਨ ਜੰਗਲਜ਼. www.hawaiianair.com.
  • ਲਾਤਮ ਆਨਲਾਈਨਜ਼। www.latam.com
  • ਸੰਯੁਕਤ ਚੀਨੀਜ਼. www.united.com.